THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

Tháng Sáu 18, 2022 8:10 sáng
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS NAM THẮNG

Số: 39/TB-THCSNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                Nam Thắng, ngày 17 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2022-2023

 

             Kính gửi:   – UBND xã Nam Thắng

                               – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thắng

                               – Phụ huynh học sinh xã Nam Thắng

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 (kèm theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022) của UBND tỉnh Nam Định;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện Nam Trực về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 (kèm theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022);

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-PGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023;

          Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn xã Nam Thắng;

          Trường THCS Nam Thắng trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 như sau:

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Đối tượng và độ tuổi tuyển sinh:

          – Đối tượng và Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trên địa bàn xã Nam Thắng đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường Tiểu học Nam Thắng.

          – Độ tuổi: Đúng độ tuổi theo quy định (trẻ 11 tuổi – năm sinh 2011).

          (Trường hợp học sinh có hộ khẩu tại xã Nam Thắng nhưng học ở nơi khác, học sinh ở nơi khác xin chuyển đến bắt buộc phải có giấy chuyển trường của nơi học sinh theo học)

3. Hồ sơ tuyển sinh:

          – Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

          – Học bạ chính của cấp tiểu học.

          – Giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

          – Các giấy chính sách, ưu tiên (nếu có).

          – Sổ hộ khẩu phô tô.

4. Thời gian tập trung học sinh: 8 giờ 00 sáng thứ hai (ngày 20 tháng 6 năm 2022) tại trường THCS Nam Thắng-xã Nam Thắng-huyện Nam Trực-tỉnh Nam Định (HS đi tập trung tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

          Trường THCS Nam Thắng kính đề nghị UBND xã Nam Thắng thông báo rộng rãi nội dung này đến toàn thể học sinh và phụ huynh có con em vào lớp 6 năm học 2022-2023 được biết để học sinh tập trung đúng thời gian quy định và hoàn thiện hồ sơ.

          Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                                            TM BAN GIÁM HIỆU

UBND xã Nam Thắng   (để B/c)                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Các nhà trường TH, THCS (phối hợp)                                                                                  (Đã ký)

Lưu VP                                                                                                            NGUYỄN VĂN ĐẠT