THÔNG BÁO KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021

Tháng Bảy 20, 2021 10:31 chiều
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /TB-THCSNT 
                           Nam Trực, ngày 05 tháng 06 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021 

          Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

          Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

          Trường THCS Nam Thắng thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

 

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Lê Ngọc Trung Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Phạm Thị Nhung Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 Vũ Thị Đào CT Công đoàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Tống Thị Hường Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5 Lâm Thị Huệ Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
6 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
7 Phạm Thị Mai Tổ phó Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Trần Quang Thuấn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Hoàng Thị Tuyết Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Cao Thị Thúy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Trần Thị Vân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Vũ Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Hoàng Thị Việt Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Nguyễn Cao Cường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Đỗ Thị Minh Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Đặng Thị Thu Hà Tổ phó Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Vũ Thị Hoài Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Phạm Thị Tiện Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Đinh Thị Thư Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Võ Thị Hồng Hiếu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Hà Thị Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Đỗ Duy Dũng Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ
24 Trần Thị Thắm Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ
25 Nguyễn Thị Liễu Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Đinh Thị Bích Đào Nhân viên VP Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Lâm Thị Vân Anh Nhân viên y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 – Phòng GD&ĐT huyện ;                                                                              (Đã kí)

– Phòng Nội vụ huyện;                                                                       NGUYỄN VĂN ĐẠT

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.