KH khảo sát chất lượng giữa HKI năm học 2021-2022

Tháng Mười 25, 2021 10:06 sáng
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC 

TRƯỜNG THCS NAM THẮNG

Số:     /KH-THCSNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

               Nam Thắng, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021-2022

 

– Căn cứ Công văn số: 293/PGDĐT-THCS ngày 18 tháng 10 năm 2021 về việc khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2021-2022; 

– Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022;

– Trường THCS Nam Thắng hướng dẫn việc khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

1. Mục đích:

– Khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2021-2022 nhằm đánh giá kết quả triển khai việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

– Kết quả khảo sát là căn cứ để nhà trường và đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy nắm được thực trạng chất lượng dạy và học của đơn vị.

2. Nội dung khảo sát:

– Nội dung khảo sát nằm trong chương trình năm học 2021-2022 từ tuần 1 đến tuần 8 của khối lớp tương ứng.  

– Đề khảo sát coi trọng việc đánh giá năng lực người học trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng bộ môn của chương trình giáo dục phổ thông; từng bước có các câu hỏi dạng mở, câu hỏi có ứng dụng giải quyết các tình huống thực tế theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng mức độ cao.

3. Hình thức khảo sát:

– Các môn tự luận học sinh làm bài trên giấy thi thông thường, các môn trắc nghiệm học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm,các môn trắc nghiệm kết hợp với tự luận học sinh làm bài trên giấy in sẵn cùng với đề. 

4. Môn khảo sát:

– Phòng GD&ĐT ra đề chung khảo sát 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh của 4 khối lớp 6,7,8,9.

– Các môn còn lại của các khối lớp nhà trường ra đề

– Tổ chức coi chấm tại trường.

5. Lịch khảo sát:

– Ra đề chung toàn huyện và tổ chức KSCL các khối và các môn theo lịch :

Ngày Khối Môn Thời điểm tính giờ Thời gianlàm bài Cấu trúc đề thi
27

/10/2021

 

8 Ngữ văn 13h30  120 phút TTN: 20%;TL:80 %
Tiếng Anh 16h00 giờ 60 phút TN: 30% đến 40%; TL: 60% đến 70%;
9 Ngữ văn 13h30  120 phút Trắc nghiệm: 20%;Tự luận:80 %
Tiếng Anh 16h00  60 phút TN 100%
28

/10/2021

 

6 Ngữ văn 13h30  90 phút TN: 20%;TL:80 %
Tiếng Anh 15h30  60 phút TN: 30% đến 40%; TL: 60% đến 70%;
7 Ngữ văn 13h30  90 phút Trắc nghiệm: 20%;Tự luận:80 %
Tiếng Anh 15h30  60 phút TN: 30% đến 40%; TL: 60% đến 70%;
29

/10/2021

 

6 Toán 13h30  90 phút Trắc nghiệm: 20%;Tự luận:80 %
9 Toán 13h30 giờ 120 phút TN: 20%;TL:80 %
30

/10/2021

 

7 Toán 13h30  90 phút TN: 20%;TL:80 %
8 Toán 13h30  120 phút TN: 20%;TL:80 %

– Các môn Toán và Ngữ văn, học sinh làm bài trên giấy thi thông thường (theo mẫu giấy thi chung);

– Môn Tiếng Anh khối 6,7,8,9 học sinh làm trực tiếp vào bài thi.

6. Công tác chuẩn bị

– Chia, xếp phòng thi và số báo danh theo thứ tự A,B,C… từ 001 đến hết, đảm bảo mỗi phòng thi không quá 24 học sinh, mỗi bàn không quá 1 em (với bàn 2 chỗ ngồi) đối với tất cả các khối lớp (đ/c Vân Anh)

– Chuẩn bị và kiểm tra cơ sở vật chất các phòng thi: đ/c Trang và ban CSVC

– Chuẩn bị giấy thi và các hồ sơ liên quan: đ/c Đinh Đào và bộ phận văn phòng

– Niêm yết danh sách học sinh tại các phòng thi: đ/c Liễu

– Tủ đựng đề thi và niêm phong đề: đ/c Liễu

7. Tổ chức coi, chấm bài khảo sát.

– Xây dựng KH khảo sát giữa HKI: BGH

– Ra quyết định thành lập HĐKS, phân công coi, chấm khảo sát: Đ/c Đạt

– Coi khảo sát: 100% GV, NV, CBQL

– Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chính về việc tổ chức coi, chấm bài khảo sát theo đúng quy chế thi. 

– BGH tổ chức chỉ đạo cán bộ, giáo viên coi, chấm bài khảo sát phải đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, đúng hướng dẫn chấm để đánh giá đúng thực trạng chất lượng giáo dục.

– Chấm thi: nhà trường phối hợp chấm chung theo miền và báo cáo chất lượng về Phòng GD&ĐT để tổng hợp chung toàn huyện.

8. Kinh phí chi cho kiểm tra khảo sát chất lượng.

– Đơn vị sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục được giao chi cho việc in sao và vận chuyển đề khảo sát tới từng học sinh. Mức chi thực hiện theo thông báo số 440/TB-STC ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Sở Tài chính Nam Định.

9. Lịch nhận đề kiểm tra và nộp báo cáo

– Ngày 22/10/2021 gửi bản đăng kí số lượng khảo sát các khối vào Email: vopgdnt@gmail.com (Đ/c Trang, Vân Anh)

– Ngày 23/10/2021 gửi DSHS đã phân chia theo phòng về miền I: thcsdienxa2021@gmail.com (đ/c Trang)

– Ngày 26/10/2020 gửi danh sách học sinh chia theo phòng khảo sát các khối lớp vào Email: vopgdnt@gmail.com (đ/c Trang)

–  Ngày 02/11/2020: Từ 14h, nhận đề khảo sát tại Phòng GD&ĐT (BGH).

–  Từ ngày 27/10/2021 đến ngày 30/10/2021 khảo sát theo lịch.

– Ngày 30/10/2021, từ 16h, nộp bài thi đã đánh phách về trường THCS Điền Xá, đồng thời nhận bài về chấm (bài thi đã rọc phách, được xếp thành từng tập, mỗi tập 20 bài với tất cả các khối lớp)

– Từ 31/11/2021 đến hết 02/11/2021 chấm thi

– Ngày 03/11/2021 nộp toàn bộ bài thi đã chấm về THCS Điền Xá, lên điểm, tổng hợp ( đ/c Liễu, Vân Anh)

–  Ngày 04/10/2021 nhận bài phúc khảo từ các giáo viên gửi về. Giao các đ/c Trang, Trung, Mai, Nhung, Đặng Hà nhận bài về kiểm tra nếu thấy chưa đúng (lưu ý: GV không tự ý sửa điểm trong bài học sinh). Những giáo viên chấm sai sau khi chấm phục khảo sẽ bị xử lý theo quy định của quy chế thi.

– Ngày 06/11/2021: Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng các môn về Phòng theo mẫu gửi kèm công văn số: 293/PGDĐT-THCS ngày 18 tháng 10 năm 2021. (Người nhận: ông Nguyễn Hải Tùng[1]chuyên viên Phòng GD&ĐT, email: haitungpgd@gmail.com).

10. Các công việc sau khảo sát

– Phân công nhận xét đề thi, đáp án, kỹ năng làm bài của học sinh từng bộ môn, từng khối lớp: đ/c Trang

– Phân tích kết quả khảo sát đối với từng lớp, từng bộ môn, từng giáo viên sau khi nhận bài đã chấm (đ/c Vân Anh)

– Phân tích chất lượng giữa HKI, chất lượng giáo viên, chất lượng từng lớp, xếp thứ tự học sinh, báo về gia đình bằng phần mềm SLL điện tử: (đ/c Trang)

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2021-2022. Đề nghị các bộ phận, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc liên hệ BGH để thống nhất, giải quyết.

Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT (b/c)– PHT (p/h)

– Các tổ CM, tổ VP (t/h)

– Webside

– Lưu

HIỆU TRƯỞNG 

 

NGUYỄN VĂN ĐẠT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS NAM THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:       /QĐ-THCSNT                                          Nam Thắng, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng coi khảo sát chất lượng giữa HK I

năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NAM THẮNG

 

– Căn cứ Công văn số: 293/PGDĐT-THCS ngày 18 tháng 10 năm 2021 về việc khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2021-2022; 

– Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường THCS nam Thắng.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Nay thành lập Hội đồng coi khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2021-2022 gồm các ông (bà) có tên sau (có danh sách kèm theo).

          Điều 2: Hội đồng coi khảo sát chất lượng giữa Học kỳ I  các khối 6, 7, 8, 9 năm học 2021-2022 được tổ chức trong các buổi chiều ngày 27, 28, 29 và chiều ngày 30 tháng 10 năm 2021 theo đúng kế hoạch và lịch khảo sát của Phòng GD&ĐT Nam Trực.

– Nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng coi khảo sát do Chủ tịch Hội đồng phân công.

– Hội đồng coi khảo sát chất lượng giữa Học kỳ I năm học 2021-2022 tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận: – Như điều 3– Lưu VP HIỆU TRƯỞNG         (Đã ký)

 

 

 

NGUYỄN VĂN ĐẠT

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS NAM THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo QĐ số      ngày 22 tháng 10 năm 2021)

 

 

STT Họ và tên Chiều 27/10:Văn, Anh K8;9 (13) Chiều 28/10: Văn- Anh K6,7(12) Chiều 29/10: Toán K6,9(13) Chiều 30/10 Toán K7,8(12)
1 Nguyễn Văn Đạt x x x x
2 Đinh Quỳnh Trang x x x BG9
3 Phạm Thị Nhung C.bị bài C.bị bài C.bị bài BG9
4 Đỗ Thị Minh Thu x x x BG9
5 Đỗ Duy Dũng C.bị bài C.bị bài C.bị bài C.bị bài
6 Vũ Thị Hạnh x x x x
7 Hoàng Thị Việt Hà x x x x
8 Nguyễn Cao C­­ường C.bị bài C.bị bài C.bị bài C.bị bài
9 Đặng Thị Thu Hà x C.bị bài x BG9
10 Hà Thị Hư­ơng x x x x
11 Đinh Thị Thư C.bị bài C.bị bài C.bị bài C.bị bài
12 Phạm Thị Tiện x x x x
13 Tống Thị H­ường x C.bị bài C.bị bài x
14 Vũ Thị Đào x x x BG9
15 Vũ Thị Hoài x x x x
16 Phạm Thị Mai x x x x
17 Hoàng Thị Tuyết x x x x
18 Cao Thị Thuý x x x x
19 Trần Quang Thuấn x x x x
20 Võ Thị Hồng Hiếu x x x x
21 Nguyễn Thị Thủy x x x BG9
22 Lê Ngọc Trung C.bị bài C.bị bài C.bị bài BG9
23 Trần Thị Thắm x x x x
24 Mai Thị Liên x x x x
25 Lâm Thị Huệ x x x x
26 Nguyễn Thị Liễu x x x x
27 Đinh Thị Bích Đào x x x x
28 Lâm Thị Vân Anh x x x x

 

Danh sách này có 28 người

 

Phân công phòng thi và vệ sinh khu vực:

– Phòng thi:

+ Khối 6; 8 : P1- 6A3; P2- 6A2; P3- 6A1; P4- 7A; P5- 7B; P6-7C;

+ Khối 7; 9: P1- 8A; P2- 8B; P3- 8C; P4- 9D; P5- 9A; P6-9B; P7-9C

– Phân công vệ sinh:

+ P1, 2: 6A, 7A, 8A, 9A;

+ P3,4: 6B, 7B, 8B, 9B;

+ P5 + Cổng trường: 6C, 7C, 8C, 9C

+ P6, 7: 9D

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

PHÒNG GD&ĐT   ĐƠN VỊ ………                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 – 2021
TRƯỜNG………..

 

1.Nhận xét, báo cáo về tình hình kiểm tra, khảo sát tại đơn vị:

– Đánh giá chung việc triển khai thực hiện tại đơn vị: Công tác coi và chấm bài kiểm tra khảo sát.

– Nhận xét về đề, đáp án của đề khảo sát chất lượng

– Kỹ năng làm bài của học sinh.

– Kiến nghị

 

  1. Thống kê chất lượng ( các môn Phòng GD&ĐT ra đề chung và chấm tại trường )

Theo mẫu thống kê khảo sát đầu năm trước cả giáo viên và học sinh và cả các môn tách điểm của bài tổng hợp khối 9