KẾ HOẠCH XÉT CNTN NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Năm 11, 2021 3:47 chiều

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS NAM THẮNG

SỐ:      /KH-THCSNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Nam Thắng, ngày 24 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021

– Căn cứ Luật giáo dục sửa đổi năm 2009;

– Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

– Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định.

– Căn cứ công văn số 466/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 07/4/2021 của Sở GD&ĐT Nam Định về việc hướng dẫn tổ chức xét công nhận TNTHCS năm học 2020-2021;

 – Căn cứ công văn số 98/PGDĐT-THCS ngày 08/4/2021 của Phòng GD&ĐT Nam Trực về việc xét công nhận TNTHCS năm học 2020-2021;

– Căn cứ vào việc thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THCS Nam Thắng;

Trường THCS Nam Thắng xây dựng Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Việc xét CNTN THCS năm học 2020-2021 thực hiện theo Quy chế xét TN.THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BDG&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo; công văn số 466/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 07/4/2021 của Sở GD&ĐT Nam Định và công văn số 98/PGDĐT-THCS ngày 08/4/2021 của Phòng GD&ĐT Nam Trực về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021.

2. Chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xét công nhận đúng thời gian; xử lý nghiêm những hiện tượng thêm điểm, sửa điểm sai quy định trong phần mềm quản lý nhà trường, trong học bạ.

3. Hiệu trưởng tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu học tập quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

4. Hiệu trưởng giao cho giáo viên chủ nhiệm 3 lớp 9: trước khi tổ chức xét TN. THCS phải hoàn thành đủ, đúng các hồ sơ theo quy định; Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ xét của từng lớp trước khi kiểm tra xét CNTN. Chú ý danh sách học sinh phải có đủ ngày, tháng, năm sinh, họ tên chính xác đúng theo giấy khai sinh.

5. Công tác tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo chính xác, nghiêm túc; kết quả phản ánh đúng chất lượng dạy và học của trường. Chấp hành đúng thời gian quy định xét tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT), vào các trường trung cấp chuyên nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

6. Kết quả xét tốt nghiệp phải được thông báo công khai tới học sinh và cha mẹ học sinh. Thực hiện lưu trữ hồ sơ xét tốt nghiệp đúng quy định.

B. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Hoàn thành nhiệm vụ dạy và học

– Nhà trường hoàn thành chương trình dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT quy định;

– Hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh lớp 9; nhập đầy đủ kết quả rèn luyện và học tập của học sinh vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ trong phần mềm quản lý nhà trường ngày 30 tháng 4 năm 2021.

2. Hồ sơ của ngưòi học dự xét công nhận tốt nghiệp

a. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

b. Học bạ (bản chính);

c. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp;

d. Giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học (bản chính);

e. Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với người học xong chương trình THCS từ những năm trước:

– Đối với người học cư trú ở địa phương thì do UBND xã, phường, thị trấn cấp; nếu đang làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp thì do cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý cấp.

– Đối với người học thuộc các đối tượng đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, đang tập trung giáo dục trong trường giáo dưỡng hoặc các cơ sở tập trung giáo dục những người tham gia các tệ nạn xã hội thì do cơ quan đang quản lý người học cấp.

3. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

– Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; Lập tờ trình về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS gửi về Phòng GD&ĐT Nam Trực.

– Chỉ đạo nghiệp vụ, chuyên môn và hướng dẫn thực hiện chương trình, biên chế năm học, kiểm tra, cho điểm, đánh giá, xếp loại người học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Hướng dẫn ôn tập cho người học đã học hết chương trình THCS từ những năm trước có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp.

– Nhà trường dự thảo danh sách Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của đơn vị đề nghị phòng GD&ĐT trình ủy ban nhân dân huyện Nam Trực ra quyết định thành lập.

– Thành phần của Hội đồng gồm:

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ Ghi chú
1 Ông Nguyễn Văn Đạt HIệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Ông Đinh Quỳnh Trang P.hiệu trưởng P.chủ tịch HĐ
3 Bà Đinh Thị Bích Đào Văn phòng Thư ký HĐ
4 Bà Vũ Thị Đào GV, CTCĐ Ủy viên
5 Bà Phạm Thị Nhung TT KHXH Ủy viên
6 Ông Lê Ngọc Trung TT KHTN Ủy viên
7 Bà Vũ Thị Hạnh GVCN 9 Ủy viên
8 Bà Đỗ Thị Minh Thu GVCN 9 Ủy viên
9 Bà Hoàng Thị Việt Hà GVCN 9 Ủy viên
10 Bà Trần Thị Vân GV Tin Ủy viên PT Máy tính
11 Bà Nguyễn Thi Liễu Kế toán Ủy viên
12 Bà Lâm Thị Vân Anh NV Y tế Ủy viên PT Hồ sơ
13 Bà Hà Thị Hương GV, TPT Ủy viên
14 Bà Nguyễn Thị Ngoan GV, BT Đoàn Ủy viên
15 Ông Phạm Đức Vinh Bảo vệ Ủy viên

II. TỐ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1. Các mốc thời gian xét công nhận tốt nghiệp (theo lịch của Phòng GD&ĐT)

TT Nội dung công việc Thời gianthực hiện
1 – Nộp báo cáo ban đầu số lượng học sinh  xét công nhận TNTHCS theo Phụ lục 1, (đ/c Vũ Thế Võ- CV Phòng GD&ĐT Nam Trực nhận qua địa chỉ email: vopgdnt@gmail.com); Ngày 03/5/2021
 

 

2

– 14h Họp Phó Hiệu trưởng hướng dẫn công tác xét CN TNTHCS năm học 2020-2021 tại Phòng họp tầng 3, Phòng GD&ĐT Nam Trực. Nộp tờ trình thành lập Hội đồng xét công nhận TN THCS.– Phòng GDĐT in Phiếu đăng ký dự xét TNTHCS theo mẫu đính kèm  và chuyển cho các trường THCS;

– Nhận chương trình xét CNTN qua email của đơn vị.

14h ngày 06/5/2021
 

3

– Tổ chức học Quy chế xét CNTN cho cán bộ, giáo viên và học sinh; lên kế hoạch triển khai công tác xét CNTN, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc xét CNTN: kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn học sinh khai phiếu đăng ký, nhập dữ liệu vào phầm mềm…; Từ 06/5/2021 đến 10/5/2021
4 – Kiểm tra chéo hồ sơ xét CNTN giữa các trường tại Điền Xá; lên phương án triển khai xét CNTN. 13h30 ngày 10/5/2021
5 – Đón đoàn kiểm tra chéo hồ sơ giữa các phòng GDĐT. (Phòng GD&ĐT Nam Định về kiểm tra Nam Trực). 12/5/2021
6 – Họp Chủ tịch các Hội đồng xét công nhận TNTHCS năm học 2020-2021 tại Phòng họp tầng 3 Phòng GD&ĐT: Hướng dẫn quy trình xét công nhận TNTHCS và nhận Quyết định thành lập các Hội đồng xét CNTN 14h30 ngày 13/5/2021
7 – Các Hội đồng tiến hành xét công nhận TNTHCS năm học 2020-2021  cho học sinh.– Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh. Hoàn thiện các loại hồ sơ, biên bản, danh sách và nộp về Phòng GD&ĐT. Ngày 18/5/2021
 

 

 

8

  – PGD tiếp nhận hồ sơ và kết quả xét CNTN của các HĐ  – Xét duyệt kết quả, ra Quyết định CNTN cho HS của các HĐ.

* Hồ sơ bao gồm:

– Báo cáo tổng hợp kết quả xét CNTNTHCS, BTTHCS  của đơn vị (theo mẫu Phụ lục 4)

– USB chứa dữ liệu TNTHCS, BTTHCS năm học 2020-2021;

– Danh sách học sinh được đề nghị CNTNTHCS và BTTHCS (in theo chương trình máy tính) của các trường thuộc đơn vị mình. Danh sách này được đóng thành tập, có bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS (bao gồm cả học sinh cũ )

– Biên bản xét công nhận TNTHCS cho học sinh tại Hội đồng.

(Thống nhất ghi ngày 10 tháng 6 năm 2021 trong danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS và BTTHCS)

Chú ý: Danh sách học sinh được đề nghị công nhận TNTHCS và BTTHCS in thành 02 bản; 01 bản lưu tại phòng GDĐT, 01 bản lưu tại trường THCS.

– Chuyển tiền mua bằng tốt nghiệp THCS. (Người nhận đ/c Vũ Thế Võ – CV Phòng GD&ĐT Nam Trực)

 

 

Ngày 19/5/2021

(Sáng miền 1,2,3)

 

9 – Nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho học sinh tại Phòng GD&ĐT Nam Trực 9h30 ngày 02/6/2021

2. Chính sách ưu tiên, khuyến khích
Thực hiện theo Điều 6 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, trong đó chú ý một số đối tượng ghi tại Điều 6 khoản ld và hồ sơ quy định tại Điều 5 khoản 3 cụ thể như sau:

a. Đối với người học bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, bị nhiễm chất độc hoá học: phải có giấy của Giám đốc Bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện xác nhận sức khoẻ có ảnh hưởng đến khả năng học tập;

b. Đối với người học mồ côi không nơi nương tựa, trong diện quy định hộ đói nghèo của Nhà nước: phải có giấy xác nhận của UBND cấp phường, xã.

3. Công nhận tốt nghiệp

a. Đối với người học dự xét công nhận tốt nghiệp lần đầu:

– Điều kiện: có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS;

– Tiêu chuẩn:

+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm;

+ Xếp loại học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;

+ Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,0 trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

b. Đối với người học chưa tốt nghiệp ở lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước:

– Điều kiện: người học viết đơn dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 1); nộp đơn, hồ sơ và lệ phí chậm nhất là ngày 15/4/2021 tại nhà trường .

– Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp:

+ Người học chưa dự xét công nhận tốt nghiệp hoặc đã dự xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp hoặc không được dự xét công nhận tốt nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5,0 trở lên (không có bài nào bị điếm 0) thì được công nhận tốt nghiệp;

+ Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do xếp loại học lực yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số nhũng môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do nhà trường tổ chức. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, nhà trường xếp loại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp;

+ Người học chưa được công nhận tốt nghiệp vì lý do hạnh kiểm phải được UBND xã, phường nơi cư trú xác nhận có tiến bộ, có tư cách đạo đức tốt.

c. Đối với người học thuộc diện phải kiểm tra văn hoá: nhà trường nhận đơn hướng dẫn người nộp đơn đăng ký môn kiếm tra cho phù hợp, thông báo lịch kiểm tra và tổ chức kiểm tra. Thời gian làm bài kiểm tra: Các môn Ngữ văn và Toán thời gian làm bài là 90 phút, các môn còn lại là 45 phút. Nội dung và mức độ tương đương đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 của trường. Đề kiểm tra, bài làm của học sinh và bảng ghi điểm kiểm tra (có xác nhận của hiệu trưởng) được lưu trữ theo quy định hiện hành (cho tới kỳ xét công nhận tốt nghiệp năm sau).

4. Hồ sơ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS:

4.1. Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp

4.2. Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS

4.3. Danh sách học sinh dự xét tốt nghiệp THCS theo thứ tự a, b, c

4.4. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS theo thứ tự a, b, c

4.5. Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS

4.6. Báo cáo kết quả xét TN

4.7.  Danh sách học sinh không đủ điều kiện dự xét TN (nếu có)

4.8. Hồ sơ cá nhân của những người học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kỳ thi hoặc lần xét trước (nếu có) và các giấy tờ: giấy xác nhận của địa phương về kết quả rèn luyện hạnh kiểm, học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận ưu tiên, KK, sổ điểm lớp).

Lưu ý: Khi tính số tốt nghiệp do hưởng ưu tiên, khuyến khích thì chỉ tính số tốt nghiệp do xếp loại học lực loại Yếu.

* Các loại hồ sơ trên sử dụng trên giấy A4 đóng thành 3 tập (có bìa) để lưu trữ lâu dài tại đơn vị, Phòng Giáo dục Đào tạo.

* Quy định trong việc nhập dữ liệu:

            + Danh sách nhập vi tính dùng font chữ Times New Roman

+ Họ tên phải nhập đầy đủ, không được nhập tắt.

+ Ngày sinh: định dạng text và nhập theo quy ước: Có đủ ngày, tháng, năm sinh và đưa ký tự dấu ngắt (  /  /  ), tuyệt đối tránh đưa khoảng trống vào ngày sinh.

+ Nơi sinh: căn cứ vào thông tin nơi sinh trên khai sinh và nhập theo ưu tiên sau:

            + Nhập tỉnh  

            + Nhập theo nơi sinh trong khai sinh (nếu không nhập được theo các trường hợp trên)

* Nơi sinh:  phải nhập đầy đủ, không được nhập tắt.

Ghi chú: Nếu trường hợp nơi sinh ghi “Bệnh viện đa khoa….” thì phiên ra bệnh viện đó thuộc huyện, thị xã, thành phố nào.

5. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp

a. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Phòng GD&ĐT in, Hiệu trưởng nhà trường đóng dấu và cấp cho mồi người học tốt nghiệp 01 bản không thu phí.

b. Bằng tốt nghiệp: Trưởng phòng GD&ĐT cấp cho mỗi người học tốt nghiệp 01 bản (sau 01 năm).

6. Phân công công việc cụ thể và các mốc thời gian của HĐ xét CNTN THCS

TT ND công việc Phụ trách Thời gian Ghi chú
1 Nộp báo cáo ban đầu số lượng học sinh  xét công nhận TNTHCS theo Phụ lục 1, qua địa chỉ email: vopgdnt@gmail.com); Đ/c Trang Ngày 03/5/2021
2 Họp Phó Hiệu trưởng hướng dẫn công tác xét CN TNTHCS năm học 2020-2021 tại Phòng; Nộp tờ trình thành lập Hội đồng; Nhận phiếu đăng ký dự xét TNTHCS Đ/c Trang 06/5/2021
3 Hoàn thành điểm trong sổ điểm và học bạ. GVBM L9 Chậm nhất 30/4/2021
4 Hoàn thành học bạ GVCN L9 07/5/2021
5 Học Quy chế xét CNTN cho cán bộ, giáo viên và học sinh HĐ xét CNTN Từ 06-10/5
6 Học sinh viết phiếu đăng ký dự xét TN. GVCN L9, Học sinh 07/5/2021
7 Cập nhật phần mềm, in danh sách học sinh dự xét TN năm học 2019 – 2020. Đ/c Trang, Vân Từ 07-09/5/2021
8 Kiểm tra đối khớp các loại hồ sơ xét CNTN tại trường. VP, GVCN L9 Từ 08-09/5/2021
9 Kiểm tra chéo hồ sơ xét CNTN giữa các trường tại Điền Xá. Đ/c Đạt, V.Anh, Hạnh, Hà 10/5/2021
10 Rà soát hồ sơ, đón đoàn kiểm tra chéo hồ sơ của Sở GD. VP, GVCN L9 12/5/2021
11 Họp Chủ tịch các Hội đồng xét công nhận TNTHCS, nhận Quyết định thành lập các Hội đồng xét CNTN. Đ/c Đạt 13/5/2021
12 Chuẩn bị các điều kiện cho HĐ xét CNTN năm học 2020-2021 làm việc Đ/c Trang, Trung 16/5/2021
13 – Xét công nhận TNTHCS năm học 2020-2021 cho học sinh.– Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh. Hoàn thiện các loại hồ sơ, biên bản, danh sách. HĐ xét CNTN 18/5/2021
14 Nộp báo cáo, hồ sơ và kết quả xét CNTN của HĐ xét CNTN tại Phòng GD&ĐT. Đ/c Đạt, Vân Sáng 19/5/2021
15 Nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho học sinh tại Phòng GD&ĐT Nam Trực. Đ/c Liễu 9h30 ngày 02/6/2021
Hoàn thiện các thủ tục hành chính, cấp GCN tạm thời cho học sinh. Đ/c Đạt, GVCN 9, VP 05/6/2021

 7. Báo cáo kết quả xét tốt nghiệp THCS:

– Thời hạn Hội đồng xét CNTN báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo: ngày 19/5/2021.

– Hồ sơ báo cáo gồm các loại hồ sơ Hội đồng theo quy định.

Nhận được kế hoạch này yêu cầu cán bộ, giáo viên  tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liên hệ với Hiệu trưởng để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT: để (b/c)

– Hội đồng xét tốt nghiệp để (t/h);

– Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

                              (Đã ký)

 

NNGUYỄN VĂN ĐẠT

 

 

 

 

cc

-N