KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Năm 26, 2018 11:04 sáng

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS NAM THẮNG

Số:  01/KHTS-THCSNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

 Nam Thắng, ngày 20 tháng 05  năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019

          Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học;

          Căn cứ vào Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;

          Căn cứ vào công văn số 38/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;

          Căn cứ vào Quyết đinh số 223/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của UBND huyện Nam Trực về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;

          Căn cứ thông báo số    /TB-PGDĐT ngày          của phòng GD&ĐT Nam Trực  về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 – 2019;

          Căn cứ vào thực tiễn địa phương xã Nam Thắng và đơn vị THCS Nam Thắng;

          Trường THCS Nam Thắng xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1) Mục đích:

          – Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

          – Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2) Yêu cầu:

          – Điều tra chính xác  trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.

          – Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

          – Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT.

          – Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên trực tiếp; lãnh đạo cao nhất của nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

          Năm học 2018 – 2019, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 138 học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học/ 4 lớp. Bình quân 34,5 học sinh/Lớp.

2. Tuyến tuyển sinh:

           Là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sống trên địa bàn xã Nam Thắng.

III. Đối tượng:

          – Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh.

          – Độ tuổi xét tuyển: trẻ 11 tuổi (năm sinh 2007) thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường.

1. Hồ sơ xét tuyển

          + Đơn xin dự xét tuyển (được in ra từ phần mềm).

          + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

          + Học bạ (bản chính).

          + Giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có).

          + Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

2. Thời gian hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện:

          – Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký xét tuyển cho con qua hệ thống loa truyền thanh của xã; được xem tại cổng thông tin điện tử của trường, tại bảng tin của trường từ 29 tháng 5 năm 2018. Cụ thể:

          – Nhà trường trực tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5 của trường Tiểu học Nam Thắng tại trường THCS Nam Thắng.

          – Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký xét tuyển cho con qua hệ thống loa truyền thanh của xã; được đọc, xem tại cổng thông tin điện tử của trường từ ngày 29/5/2018.

Quy trình đăng ký: theo thông báo đính kèm

          – Đối với học sinh học tại các trường ngoài địa bàn xã Nam Thắng, CMHS mang hồ sơ trực tiếp tới nhà trường để đăng ký tuyển sinh trong thời gian tuyển sinh.

3. Thời gian tuyển sinh:

a. Thời gian, địa điểm nhận bàn giao hồ sơ

          – Thời gian: ngày 01/6/2018 (Buổi sáng: từ từ 8h00)

          – Địa điểm: Tại phòng Hội đồng Trường THCS Nam Thắng

          – Thành phần: Đại diện Trường Tiểu học và đại diện Hội đồng tuyển sinh trường THCS

          – Học sinh chuyển trường trong và ngoài huyện lấy giấy chuyển trường từ trường THCS tiếp nhận hồ sơ. Trường THCS ghi tên học sinh vào sổ chuyển đi của nhà trường. Những trường hợp chuyển trường ngoài huyện phải có giấy xác nhận của Phòng GD&ĐT

          + Từ ngày 02/6/2018 nhận và xét  hồ sơ bổ sung

           Địa điểm nộp hồ sơ:

          Tại phòng Hội đồng trường THCS Nam Thắng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

1.1. Hội đồng tuyến sinh:

          – Quản trị hệ thống mạng.

          – Cập nhật hồ sơ cho học sinh đăng ký xét tuyển.

          – Tổng hợp danh sách đăng ký xét tuyển theo các đối tượng.

          – Báo cáo về Phòng GD&ĐT số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh.

2.Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

2.1. Ông: Nguyễn Văn Đạt – Hiệu trưởng –  Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường

          – Chỉ đạo và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nam Định, Phòng GD&ĐT Nam Trực.

          – Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường.

          – Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.

          – Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2018 – 2019 đúng quy định.

          – Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

          – Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.

2.2. Ông Đinh Quỳnh Trang – Phó hiệu trưởng- Phó CT

          – Cùng chủ tịch xây dựng KH, tuyên truyền công tác tuyển sinh.

          – Trực tiếp cùng  đ/c GV trong ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng kí tuyển sinh.

          – Báo cáo cập nhật với chủ tịch về kết quả tuyển sinh. 

          – Chỉ đạo tổ văn phòng, thư kí  nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy, kiểm tra độ chính xác, hoàn thành các báo cáo tuyển sinh trước ngày PGD yêu cầu để chủ tịch hội đồng duyệt lại.

          – Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

          – Viết tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử.

2.3. Văn phòng

          – Gửi các thông báo, kế hoạch, báo báo TS đến các địa chỉ quy định.

          – Chuẩn bị photo mẫu đơn phát hành đến CMHS.

          – Nhận hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

          – Nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy, báo cáo đúng quy định.

          – Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

          – Đưa tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử.

2.4. Thư ký và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

          – Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh.

          – Cùng đ/c Phó HT tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 theo quy định.

          – Chịu trách nhiệm tổng hợp  số học sinh đã tuyển để báo cáo, xếp hồ sơ đã tuyển theo  phân lớp.

          – Nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy tính, báo cáo đúng quy định.

          – Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

  1. Chế độ báo cáo:

          – Các tổ công tác: Cuối mỗi ngày các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh báo cáo tình hình thực hiện tuyển sinh với Phó Hiệu trưởng để rút kinh nghiệm.

          – Ngày 28/5/2018: Nộp kế hoạch tuyển sinh và trình ký thành lập Hội đồng tuyển sinh tại phòng GD&ĐT.

          – Ngày 29/5/2018: Niêm yết các thông báo tuyển sinh, thông tin qua hệ thống truyền thanh xã, bảng tin trường, cổng TTĐT của nhà trường.

          – Ngày 30/5/2018 trường nhận lại Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh và Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2018-2019.

          – Ngày 31/5/2018: Nhà trường họp Ban tuyển sinh.

          – Ngày 01/6/2018: Nhận bàn giao hồ sơ của trường Tiểu học.

          – Ngày 01/6/2018: Hội đồng xét tuyển làm việc.

          – Ngày 02, 03/6 : Nhận hò sơ bổ sung.

          – Ngày 04/6/2018 duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 với Phòng GD&ĐT (buổi sáng: từ 7h00).

          + Hồ sơ duyệt với Phòng GD&ĐT gồm: Danh sách học sinh (đã biên chế lớp); Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học; Giấy khai sinh; Học bạ; Biên bản xét tuyển; Danh sách học sinh trái tuyến (kèm theo giấy giới thiệu của trường THCS nơi thu hồ sơ ban đầu).

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Nam Thắng năm học 2018 – 2019. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng-chủ tịch Hội đồng theo số điện thoại 0912526591 để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

  

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN VĂN ĐẠT

   Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT Nam Trực (để phê duyệt);– UBND xã Nam Thắng (để phối hợp);

– Các bộ phận nhà trường (để thực hiện);

– Lưu: VT.

 

                                              THEO DÕI LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

 

STT Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện Lãnh đạo phụ trách
1 Xây dựng, Trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường 28/5/2018 Đ/c Đạt Hiệu trưởng
2 Thông báo, công khai, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội:+ Số liệu về CSVC, Đội ngũ, chất lượng GDTD+ Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường  đã được PGD&ĐT phê duyệt Từ 29/5/2018 Các đ/c HĐ TS
3 Chuẩn bị CSVC cho CMHS đăng ký TS Từ 30/5 HĐ TS
4 Nhận hồ sơ  đúng tuyến 01/6 HĐ TS
5 Nhận hồ sơ bổ sung Từ 02/6 HĐ TS
6 Họp HĐTS, xét tuyển 01/6 HĐ TS
7 Nhập danh sách trúng tuyển xếp theo ABC 02/6 VP, Thư kí
8 Phân công lớp – dán DS 03/6 HĐ TS
9 Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 với Phòng GD&ĐT 04/6 Đ/c Đạt
10