DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019

Tháng Sáu 6, 2018 8:05 sáng

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS NAM THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Năm học 2018-2019

HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT NAM TRỰC

 

 

STT Họ và tên GV Trường THCS Môn dạy Ghi chú
1 Hoàng Thị Tuyết THCS Nam Thắng Toán, lý  
2 Đặng Thị Thu Hà THCS Nam Thắng Tiếng anh  

                                                                                   

                                                                                                               

     

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

NGUYỄN VĂN ĐẠT

   Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT Nam Trực (để phê duyệt);– Các bộ phận nhà trường (để thực hiện);

– Lưu: VT.