Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

(Áp dụng từ ngày 28/08/2017)

Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn –   Nhung Anh – Hường Toán –      Mai Sử –       Tiện Anh –      Đ.Hà Văn –      Đào
3 MT -H.Hương Tin –     Vân P CNg –   Mai Toán –      Lộc Văn –   Cường TD –      Tình
4 Sử – H.Hương Văn – Nhung Sinh –  Thúy P Văn –       Đào Tin –      Vân P Nhạc –   Lành
5 Tin –     Vân P Sinh -Trung P Nhạc –     Lành Anh –      Đ.Hà TD –      Tình Địa –   Cường
Thứ 3 1 Văn –   Nhung TD –    Linh Toán –      Mai Toán –      Lộc Văn –   Cường Anh –     Đ.Hà
2 Toán – Hương Toán –  Mai Anh –    Hường Địa –     Cường Toán –  Trang Sinh -Thúy P
3 Địa –     Hạnh Văn –   Nhung Văn –       Dũng MT -H.Hương Tin –    Vân P Toán-V.Hương
4 TD –       Linh MT -H.Hương Tin –      Vân P CNg –     Lộc TD –       Tình CNg -Thuấn
5 Anh –   Hường Tin –     Vân P Sinh –  Thúy P Nhạc –   Lành GDCD –  Tiện Sử   –     Dũng
Thứ 4 1 Sinh -Trung P TD –        Linh Văn –       Dũng TD –        Tình Sinh –  Thúy P Toán-V.Hương
2 Lý – Tuyết P Toán –  Mai TD –        Linh Văn –        Đào Văn –    Cường MT-H.Hương
3 CN –   Vân Anh – Hường Lý –  Tuyết P Sinh – Thúy P Sử –         Dũng Anh –     Đ.Hà
4 Nhạc –   Lành CNg –  Vân MT – H.Hương Anh – Đ.Hà Lý-V.Hương P Văn –      Đào
5 * * * Địa –    Cường MT -H.Hương CNg -Thuấn
Thứ 5 1 Toán – Hương Toán –  Mai Văn –   Dũng Sinh – Thúy P Toán –  Trang GDCD –  Tiện
2 TD –       Linh Sinh -Trung P C.Ng – Mai Toán –      Lộc Văn –   Cường Toán-V.Hương
3 Tin –   Vân P GDCD –   Tiện Anh –  Hường CNg –    Lộc CNg –    PMai Địa –    Cường
4 Sinh -Trung P Lý – Tuyết P Sử – H.Hương Sử –         Tiện Sinh –  Thúy P Lý-V.HươngP
5 * * * Tin –    Vân P Địa –     Cường Sử –       Dũng
Thứ 6 1 Toán  Hương Văn – Nhung GDCD –  Tiện Anh –  Đ.Hà Toán –  Trang Tin –    Vân P
2 Anh –   Hường Sử – H.Hương TD –        Linh TD –    Tình Nhạc –  Lành Toán-V.Hương
3 Văn –   Nhung CNg – Vân Toán –       Mai Toán –       Lộc Anh –      Đ.Hà Văn –       Đào
4 CNg –   Vân Nhạc –    Lành Địa –       Hạnh Văn –        Đào Địa –     Cường Anh – Đ.Hà
5 * * * * * *
Thứ 7 1 Toán -Hương Toán –  Mai Anh –   Hường Văn –      Đào Sử –     Dũng TD –       Tình
2 GDCD –   Tiện Văn –  Nhung Tin –  Vân P Lý –     Liên P CNg –     PMai Văn –       Đào
3 Anh –   Hường Địa –     Hạnh Văn –       Dũng Tin –    Vân P Toán –   Trang Sinh -Thúy P
4 Văn –   Nhung Anh –   Hường Toán –        Mai GDCD –   Tiện Anh –    Đ.Hà Tin –  Vân P
5 SH – Nhung SH – Hường SH – Mai SH – Tiện SH – Đ.Hà SH – Đào

 

 

 

Ngày Tiết 8A 8B 8C 9A 9B 9C
  Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán -Tuyết Anh –       Hoài Toán –   PMai Văn –       Hạnh Văn –       Hà Văn –       Thu
3 Anh –      Hoài Toán -H. Tuyết GDCD –   Tiện Hóa –   Thắm P Toán –  Tuyết Toán –  PMai
4 TD –       Linh Văn –     Hạnh Văn –    Thu Toán –       Lộc Lý -H.Tuyết P Sinh – Trung P
5 GDCD – Tiện TD –        Linh Anh –  Hoài Lý-H.Tuyết P Hóa -Thắm P Địa –  Đào
  Thứ 3 1 Văn –    Hà Sinh –  Thúy P Nhạc – Lành Văn –   Hạnh Lý -H.TuyếtP Văn – Thu
2 Hóa-Thắm P Toán -H.Tuyết CNg – Thuấn Địa –     Đào Văn –    Hà Sử –  Dũng
3 Lý-H.TuyếtP GDCD – Tiện Văn –    Thu Anh –   Đ.Hà Văn – Hà TD –    Tình
4 Sinh – Thúy P Hóa –  Thắm P Sử –  Dũng GDCD – Tiện Nhạc – Lành Địa –  Đào
5 Sử –  Nhung CNg –   Thuấn MT-H.Hương Sinh -Trung P Địa –   Đào Hóa -ThắmP
Thứ 4 1 Anh –   Hoài Văn –  Hạnh CNg –  Thuấn Toán –   Lộc Địa –    Đào Toán – PMai
2 Nhạc – Lành Toán – H.Tuyết Toán – PMai Anh –  Đ.Hà TD –    Tình CNg -Thuấn
3 CNg –  Thuấn Anh – Hoài Hóa -Thắm P Văn –   Hạnh Toán – Tuyết TD –  Tình
4 Toán – Tuyết Lý -H.Tuyết P TD –  Linh Văn –   Hạnh Hóa -Thắm P Anh -Hường
5 Hóa – Thắm P Nhạc – Lành Lý- H.Tuyết P * * *
Thứ 5 1 Văn –  Hà TD –      Linh Anh –    Hoài Toán –    Lộc Sử –  Nhung Toán – PMai
2 Toán –   Tuyết Địa –      Hà Sinh – Thúy P Sử –    Nhung Anh – Hoài Văn -Thu
3 TD –       Linh MT – H.Hương Địa –    Thu Nhạc –  Lành Toán –  Tuyết Sinh Trung P
4 Sử –     Nhung Anh –     Hoài Văn –     Thu Sinh -Trung P Văn –      Hà Nhạc –  Lành
5 * * * * * *
Thứ 6 1 Sinh –  Thúy P Sử –  Dũng Văn –     Thu Toán –     Lộc Văn –     Hà Anh – Hường
2 Anh –   Hoài Sinh –  Thúy P TD –   Linh Lý – H.Tuyết P Sinh -Trung P GDCD -Tiện
3 Văn –      Hà Văn –     Hạnh Toán –   PMai TD –    Tình GDCD –  Tiện Hóa -Thắm P
4 MT – H.Hương Hóa – Thắm P Sử – Dũng CNg –  Thuấn TD – Tình Lý-H.Tuyết P
5 * * * * * *
   Thứ 7 1 Văn –        Hà CNg –   Thuấn Sinh –  Thúy P Hóa – Thắm P Anh –    Hoài Toán –  PMai
2 CNg –   Thuấn Văn –     Hạnh Hóa –  Thắm P TD –   Tình Toán – Tuyết Lý-H.Tuyết P
3 Địa –  Hà Toán – H.Tuyết Anh –   Hoài Địa –      Đào CNg – Thuấn Văn –   Thu
4 Toán –    Tuyết Sử –      Dũng Toán –   PMai Văn –     Hạnh Sinh -Trung P Văn –  Thu
5 SH – Tuyết SH – Hoài SH – PMai SH – Hạnh SH – Hà SH – Thu

TKB HK I 17-18 L1