Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU BUỔ I  1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày 27/08/2018)

THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn – Nhung Toán – Tuyết Toán – Nhật Văn – Dũng Văn – Đào Văn – Cường Anh – Hường Nhạc – Lành Văn – Thu Toán – Mai Văn – Hà Văn – Hạnh Anh – Đ. Hà
3 Sinh – Thắm Sử – Tiện Sinh – Trung Anh – Hoài Thể – Huệ Tin – Vân Địa – Cường MT – Hương Nhạc – Lành Sử – Dũng Anh – Hường Sử – Nhung Hoá – Nga
4 Thể – Đạt Anh – Đ. Hà Anh – Hoài Thể – Huệ Địa – Cường CNghệ – Liên Tin – Vân GDCD – Tiện CNghệ – Thuấn Nhạc – Lành Hoá – Nga Lý – Tuyết Văn – Thu
3 1 Toán – Liên Thể – Huệ Sinh – Trung Anh – Hoài CNghệ-Thuấn Sinh – Thúy Toán – Trang Văn – Hạnh GDCD – Tiện Sử – Dũng Văn – Hà Anh – Đ. Hà Toán – Mai
2 Địa – Ngoan GDCD – Tiện Anh – Hoài Văn – Dũng Nhạc – Lành Tin – Vân MT – Hương Sinh – Trung Hoá – Thắm Văn – Hà Lý – T.Hạnh Văn – Hạnh CNghệ – Thuấn
3 Anh – Đ. Hà CNghệ – Nga Văn – Dũng Lý – T.Hạnh Tin – Vân Nhạc – Lành Thể – Huệ Hoá – Thắm Toán – Tuyết CNghệ – Thuấn Địa – Ngoan Toán – Lộc Thể – Tình
4 Thể – Đạt Sinh – Thắm Tin – Vân GDCD – Tiện Thể – Huệ GDCD – Lành Lý – T.Hạnh Địa – Ngoan Anh – Hoài Sinh – Trung Toán – N.Tuyết Hoá – Nga Lý – Tuyết
4 1 CNghệ – Nga MT – Hương GDCD – Tiện CNghệ – Nhật Toán – Lộc Anh – Hường Văn – Đào Toán – N.Tuyết Thể – Tình Anh – Hoài Sinh – Thúy CNghệ – Thuấn Văn – Thu
2 Tin – Vân Sinh – Thắm CNghệ – Nga Anh – Hoài Sinh – Thúy Sử – Thu Anh – Hường Lý – T.Hạnh MT – Hương CNghệ – Thuấn Nhạc – Lành Thể – Tình Địa – Ngoan
3 Toán – Liên Tin – Vân Địa – Ngoan MT – Hương Văn – Đào Địa – Cường Nhạc – Lành Anh – Hoài CNghệ – Thuấn Hoá – Thắm Toán – N.Tuyết Toán – Lộc GDCD – Tiện
4 MT – Hương CNghệ – Nga Nhạc – Lành Tin – Vân Anh – Hường Lý – T.Hạnh CNghệ – Liên Hoá – Thắm Anh – Hoài Toán – Mai Thể – Tình Địa – Ngoan Sinh – Thúy
5 1 GDCD – Tiện Anh – Đ. Hà Sử – Hà Sinh – Trung Văn – Đào Thể – Huệ Sinh – Thúy Văn – Hạnh Sử – Cường Văn – Hà Sử – Nhung Thể – Tình Toán – Mai
2 Văn – Nhung Nhạc – Lành MT – Hương Văn – Dũng GDCD – Đào Văn – Cường Thể – Huệ Toán – N.Tuyết Toán – Tuyết Toán – Mai Văn – Hà Văn – Hạnh Văn – Thu
3 Sử – Tiện Văn – Nhung Văn – Dũng Toán – Nhật MT – Hương Sử – Thu Sử – Đào Sinh – Trung Lý – T.Hạnh Địa – Ngoan Anh – Hường Lý – Tuyết Anh – Đ. Hà
4 Anh – Đ. Hà Toán – Tuyết Lý – T.Hạnh Thể – Huệ Anh – Hường MT – Hương CNghệ – Liên Toán – N.Tuyết Sinh – Trung Thể – Tình GDCD – Tiện Sinh – Thúy Nhạc – Lành
6 1 Anh – Đ. Hà Văn – Nhung CNghệ – Nga CNghệ – Nhật Địa – Cường Sinh – Thúy Văn – Đào Anh – Hoài Sinh – Trung Thể – Tình CNghệ – Thuấn Toán – Lộc Lý – Tuyết
2 Sinh – Thắm Thể – Huệ Toán – Nhật Tin – Vân Sinh – Thúy CNghệ – Liên Sử – Đào Sử – Nhung Sử – Cường Lý – T.Hạnh Thể – Tình Văn – Hạnh Địa – Ngoan
3 Văn – Nhung Lý – T.Hạnh Tin – Vân Sinh – Trung CNghệ – Thuấn Toán – Liên Toán – Trang Thể – Tình Hoá – Thắm Anh – Hoài Hoá – Nga Địa – Ngoan Văn – Thu
4 Tin – Vân Địa – Ngoan Thể – Huệ Toán – Nhật Sử – Hạnh Địa – Cường Sinh – Thúy CNghệ – Thuấn Anh – Hoài Sinh – Trung Lý – T.Hạnh Anh – Đ. Hà Hoá – Nga
7 1 Toán – Liên Văn – Nhung Văn – Dũng Địa – Ngoan Toán – Lộc Văn – Cường Tin – Vân Anh – Hoài Thể – Tình GDCD – Tiện Văn – Hà Nhạc – Lành Sinh – Thúy
2 Lý – T.Hạnh Toán – Tuyết Toán – Nhật Nhạc – Lành Tin – Vân Thể – Huệ Địa – Cường Thể – Tình Địa – Ngoan Anh – Hoài Sinh – Thúy Hoá – Nga Toán – Mai
3 CNghệ – Nga Tin – Vân Thể – Huệ Toán – Nhật Lý – T.Hạnh Toán – Liên GDCD Lành CNghệThuấn Toán – Tuyết Hoá – Thắm Toán N.Tuyết Sinh – Thúy Thể – Tình
4 Nhạc – Lành Anh – Đ. Hà Anh – Hoài Sử – Hà Sử – Hạnh Anh – Hường Văn – Đào Sử – Nhung Văn – Thu MT – Hương Địa – Ngoan GDCD – Tiện Sử – Dũng


THỜI KHÓA BIỂU BUỔ I  2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày 27/08/2018)

THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C
2 1 Toán – Liên Văn – Nhung Toán – Nhật Anh – Hoài Toán – Lộc Anh -Hường Văn – Đào Văn – Hạnh Toán – Tuyết Toán – Mai Toán – N.Tuyết Anh – Đ. Hà Văn – Thu
2 Toán – Liên Văn – Nhung Toán – Nhật Anh- Hoài Toán – Lộc Anh – Hường Văn – Đào Văn – HạnhTC Toán – Tuyết Toán – Mai Toán – N.Tuyết Anh – Đ. Hà Văn – Thu 
3 Toán – Liên Văn – Nhung Toán – Nhật Anh – Hoài Toán – Lộc Anh – Hường Văn – Đào Văn – Hạnh Toán – Tuyết Toán – Mai Toán – N.Tuyết Anh – Đ. Hà Văn – Thu
 4                          
3 1 Văn – Nhung Toán – Tuyết Anh  – Hoài Văn  – Dũng Văn – Đào Toán – Liên Toán – Trang Anh – Hoài Văn – Thu Văn – Hà Anh – Hường Toán – Lộc Toán – Mai
2 Văn – Nhung Toán – Tuyết Anh – Hoài Văn –  Dũng Văn – Đào Toán – Liên Toán – Trang Anh – Hoài Văn – Thu TC Văn – Hà TC Anh – Hường Toán – Lộc Toán – Mai
3 Văn – Nhung Toán – Tuyết Anh – Hoài Văn  – Dũng Văn – Đào Toán – Liên Toán – Trang Anh – Hoài Văn – Thu Văn – Hà Anh – Hường Toán – Lộc Toán – Mai
 4                          
4 1 Toán – Liên Anh – Đ. Hà Văn – Dũng Toán – Nhật Toán – Lộc Văn – Cường Văn – Đào Toán – N.Tuyết Toán –TuyếtTC Toán – MaiTC Văn – Hà Văn – Hạnh Văn – ThuTC
2 Toán – Liên Anh – Đ. Hà Văn – Dũng Toán – Nhật Toán – Lộc Văn – Cường Văn – Đào Toán – N.Tuyết Toán – Tuyết Toán – Mai Văn – Hà  Văn – Hạnh  Văn – Thu
3 Toán – Liên Anh – Đ. Hà Văn – Dũng Toán – Nhật Toán – Lộc Văn – Cường Văn – Đào Toán – N.Tuyết Toán – Tuyết Toán – Mai Văn – Hà Văn – Hạnh Văn – Thu
4                          
5 1                          
2                          
3                          
 4                          
6 1 Anh – Đ. Hà Văn – Nhung Văn – Dũng Toán – Nhật Anh -Hường Toán – Liên Toán – Trang Văn – HạnhTC Anh – Hoài Văn – Hà Toán -Tuyết TC Toán –Lộc TC Toán – MaiTC
2 Anh – Đ. Hà Văn – Nhung Văn – Dũng Toán – Nhật Anh – Hường Toán – Liên Toán – Trang Văn – Hạnh Anh – Hoài Văn – Hà Toán – N.Tuyết Toán – Lộc Toán – Mai
3 Anh – Đ. Hà Văn – Nhung Văn – Dũng Toán – Nhật Anh – Hường Toán – Liên Toán – Trang Văn – Hạnh Anh – Hoài Văn – Hà Toán – N.Tuyết Toán – Lộc Toán – Mai
                         
7 1 Văn – Nhung Toán – Tuyết Toán – Nhật Văn – Dũng Văn – Đào Văn – Cường Anh – Hường Toán – TuyếtTC Văn – Thu Anh – Hoài Văn – HàTC Văn -HạnhTC Anh – Đ. Hà
2 Văn – Nhung Toán – Tuyết Toán – Nhật Văn – Dũng Văn – Đào Văn – Cường Anh – Hường Toán – N.Tuyết Văn – Thu Anh – Hoài Văn – Hà Văn – Hạnh Anh – Đ. Hà
3 Văn – Nhung Toán – Tuyết Toán – Nhật Văn – Dũng Văn – Đào Văn – Cường Anh – Hường Toán – N.Tuyết Văn – Thu Anh – Hoài Văn – Hà Văn – Hạnh Anh – Đ. Hà
4  SHL SHL SHL SHL  SHL SHL SHL SHL  SHL SHL SHL SHL SHL